Ogłoszenie nr 1/2021 zamiaru realizacji operacji własnej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI INFORMUJE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  INFORMACJA NR 1/2021 CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu....

Relacja z wizyty studyjnej „Lokalne Grupy Działania Pomorza” – 18-20.06.2021 r.

W dniach 18-20.06.2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zorganizowało wizytę studyjną dla potencjalnych beneficjentów, pracowników biura oraz członków Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Wyjazd dedykowany był dla grupy 30 osób. Głównym celem wyjazdu była wizyta na terenie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z Nowego Dworu Gdańskiego oraz prezentacja projektów współfinansowanych z funduszy UE, których realizacja była możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu....

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ANULOWANIA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 9/2021 Z ZAKRESU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski informuje o anulowaniu konkursu nr 9/2021 ogłoszonego w dniu 11.06.2021 r. w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zgodnie z § 8 ust.....

Komunikat w ramach naboru 8/2021 obowiązujący od dnia 14.06.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania oraz oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik....

Nabór nr 9/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 9/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe....

Nowe boisko do siatkówki powstało przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokółce

We wtorek (1 czerwca 2021 r.) przy Kościele pw. WNMP w Sokółce odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku boiska do gry w siatkówkę. Inicjatywa utworzenia boiska została zrealizowana na podstawie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Projekt pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez wykonanie boiska do siatkówki wraz z elementami....

Pozyskaliśmy środki na organizację dwudniowej konferencji

Miło nam poinformować, że w dniu 27 maja br. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Prezes Zarządu Piotr Karol Bujwicki oraz Wiceprezes Maciej Szczęsnowicz podpisali umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło i Członka Zarządu Panią Wiesławą Burnos.  W ramach konkursu ogłoszonego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy środki w wysokości 28 350,00 zł na organizację dwudniowej....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata....

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski na lata 2014-2020 związaną z ubieganiem się o dodatkowe środki w ramach działania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW Zarząd Stowarzyszenia zwraca się uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Proponowane zmiany zaznaczone są....

Nabór nr 8/2021 Przedsięwzięcie 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Osi Priorytetowej....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 20.05.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Regionalnego....

Dotacje na inwestycje i lokalne inicjatywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Miło nam poinformować, że kolejni nasi Beneficjenci uzyskali wsparcie na realizację projektów ważnych dla lokalnych społeczności. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z funduszy europejskich m. in na: modernizację budynku, wyposażenie kamienicy oraz dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków. Tym razem dotacje przekroczą 380 tysięcy złotych. Dzięki przyznanej dotacji Powiat Sokólski przeprowadzi modernizację budynku przy ul. Lelewela w Sokółce. Powstanie tam centrum aktywności....