KOMUNIKAT DO NABORU 11/2021 obowiązujący od dnia 05.01.2022r.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski oraz  Instytucja Zarządzająca informują, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU). Zapisy OWU uległy zmianie w następującym zakresie: doprecyzowano...

NABÓR nr 3/2022 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych...

NABÓR nr 2/2022 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2 Wyposażenie obiektów kulturalnych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2. Wyposażenie obiektów kulturalnych...

NABÓR nr 1/2022 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 25.11.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Logo

Relacja z warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” (15-16.11.2021 r.)

W dniach 15-16 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty kulinarne organizowane w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” zorganizowane przez partnerów projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Program warsztatów obejmował m.in. część teoretyczną, w ramach której przewidziano...

Posiedzenie Rady w dniu 28.10.2021 – uzupełnienia w dokumentacji w zakresie operacji własnej – Informacja nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 28.10.2021 r. uzupełniło braki w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do dofinansowania ze środków RPOWP 2014-2020 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie operacji własnej nr: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-027/21, Informacja nr 1/2021, typ projektu 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki...
Punkt w Kuźnicy

Relacja z punktu informacyjno-konsultacyjnego – 26.10.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy

26 października 2021 roku w godzinach 9:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica) został zorganizowany punkt informacyjno-konsultacyjny. Oddelegowany pracownik biura informował o aktualnych działaniach aktywizacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, a także o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków w ramach PROW. W punkcie można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie...
70-lecie powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce (17 października 2021 r.)

70-lecie powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce (17 października 2021 r.)

17 października 2021 roku na stadionie OSiR w Sokółce odbyło się 70 -lecie powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce. Uroczystość połączona była z XI Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem pododdziałów druhów OSP uczestniczących w zmaganiach i złożeniu przez Komendanta Zawodów – Druha Tomasza Krasowskiego meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce. Po...
Zawody wędkarskie „Drapieżnik Jesieni 2021” odbyły się nad Zalewem w Sokółce (17.10.2021 r.)

Zawody wędkarskie „Drapieżnik Jesieni 2021” odbyły się nad Zalewem w Sokółce (17.10.2021 r.)

17.10.2021 roku nad Zalewem w Sokółce odbyły się zawody wędkarskie pn. "Drapieżnik Jesieni 2021". Do zmagań w zawodach przystąpiło 32 uczestników. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 7:00, a zakończyła się punktualnie o godz. 11:00. Złowiono łącznie 3 ryby: 1 szczupaka o długości 68 cm i 2 szczupaki o długości po 53 cm. Zwycięzcom uroczyście wręczono puchary oraz nagrody. Główną nagrodą...
Plakat

Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego – 26.10.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy, g. 9:00-13:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego. Punkt jest miejscem, gdzie można otrzymać informacje o dostępnych środkach i sposobach ich pozyskania, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji świadczonych przez pracowników biura. Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie otwarty w dniu 26 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica) w...
Logo

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie w dniu 2 września 2021 roku podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i...