W skład Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wchodzi od 5 do 9 członków.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
 6. opracowywanie, aktualizacja i realizacja LSR,
 7. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia oraz procedur naboru pracowników Biura,
 9. przygotowywanie i wdrażanie projektów, które mają zostać realizowane przez Stowarzyszenie,
 10. podejmowanie decyzji dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na terenie działania Stowarzyszenia,
 11. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 12. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 13. przygotowywanie planów pracy Stowarzyszenia a także sprawozdań z ich wykonania.

DO POBRANIA:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski