Wszystko zaczęło się w 2007 roku gdy grupa liderów z powiatu sokólskiego zauważyła możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania na realizowane przez siebie inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez powołanie Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Podczas Zebrania Członków Założycieli w marcu 2007 r. wybrano Komitet Założycielski oraz władze LGD Szlak Tatarski. Komitet Założycielski został upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Pierwszymi gminami, które przystąpiły do współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania były Gminy: Sokółka, Szudziałowo i Krynki. Następnie chęć współpracy wyraziły Gminy Kuźnica i Sidra. Kolejnym krokiem było podjęcie przez Rady Gmin uchwał o przystąpieniu do współpracy z LGD Szlak Tatarski w okresie programowania 2007-2013.

W dniu 16 maja 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000280690 i z dniem 01 lipca 2007 r. rozpoczęło swoją działalność statutową. Siedzibą Stowarzyszenia i zarazem biura LGD jest miasto Sokółka. Stowarzyszenie posiada numer statystyczny REGON 200150526.

Niewątpliwym sukcesem nowo założonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski było podpisanie w 2009 roku z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki niej Beneficjenci niemal w pełni wykorzystali środki przewidziane na poszczególne działania w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, w tym:

  • 537 666,50 zł w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (97,79% limitu),
  • 240 272,50 zł w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (69,32% limitu),
  • 2 323 940,82 zł w ramach Odnowy i rozwoju wsi (91,57% limitu),
  • 1 329 944,18 zł w ramach Małych projektów (94,07% limitu).

Dzięki realizacji projektów w ramach powyższych działań powstały nowe miejsca pracy, wzbogacono ofertę turystyczną obszaru, powstały publikacje promujące obszar i jego historię, zorganizowano warsztaty i imprezy promujące lokalne zasoby kulturowe.

Wnioskującymi były gminy, parafie katolickie i prawosławne, związki wyznaniowe. Niezwykle istotna okazała się ochrona i rewitalizacja zabytków oraz remont i budowa infrastruktury publicznej.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dysponując budżetem w wysokości 125 375,00 zł, skutecznie zrealizowało dwa projekty współpracy. Pierwszym z nich była operacja pn. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne”, w którą zaangażowanych było 6 partnerów. Dzięki jej realizacji na obszarze LGD powstał nowy produkt turystyczny, tj. tytułowy serwis informacyjny. Kolejnym projektem współpracy realizowanym z 1 partnerem była operacja o akronimie PS („Poznajmy Siebie”), której koordynatorem było Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski. W ramach projektu PS odbyły się 3 działania aktywizujące lokalną społeczność oraz 8 działań informacyjno-promocyjnych z zakresu turystyki.

Realizując działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, Stowarzyszenie spożytkowało ponad 1 milion złotych na: bieżące utrzymanie biura w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2015 r., wykonanie 6 badań nad obszarem LGD, organizację 94 działań informujących o obszarze działania LGD oraz LSR, przeprowadzenie 12 szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, organizację 37 wydarzeń o charakterze promocyjnym, organizację 18 szkoleń lokalnych liderów.

Widząc możliwości dalszego rozwoju obszaru, gminy należące do LGD (tj. gmina Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo) postanowiły kontynuować współpracę w nowym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020, w związku z czym w przedziale czasowym od września do listopada 2014 roku Rady Gmin podjęły właściwe uchwały.

Na podstawie konsultacji społecznych i przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie opracowało nową Lokalną Strategię Rozwoju, która w nowym okresie programowania zakłada kontynuację dotychczasowej polityki na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców oraz rozwoju turystyki. Nowymi obszarami wsparcia będą działania związane z pomocą osobom wykluczonym społecznie i rozwiązywaniem problemów społecznych, rozwojem edukacji, działaniami na rzecz ochrony środowiska, a także budową szeroko rozumianej infrastruktury.

17 maja 2016 r. to kolejna ważna data w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. W tym dniu miało  miejsce uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która daje ogromne możliwości mieszkańcom gmin członkowskich LGD. Dzięki umowie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji:

  • 1 530 000 euro ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • 1 147 562 euro ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 2 018 634 euro ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym: 612 500 euro na wsparcie funkcjonowania LGD).