1. Statut LGD

2. Regulamin biura

3. Procedura rekrutacji i zatrudnienia

4. Regulamin Rady

5. Regulamin Walnego

6. Regulamin Zarządu

7. Komisja Rewizyjna

8. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków

9. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji

10.  Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

11. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

12. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków

13. Procedura oceny i wyboru grantów

14. Procedura oceny i wyboru operacji własnych

15. Plan szkoleń dla członków Rady i pracowników biura

16. Procedura przyjmowania członków

17. Harmonogram realizacji Planu komunikacji.

18. Regulamin udzielania zamówień

19. Regulamin świadczenia usług doradczych