KOMUNIKAT DO NABORU 11/2021 obowiązujący od dnia 05.01.2022r.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski oraz  Instytucja Zarządzająca informują, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU). Zapisy OWU uległy zmianie w następującym zakresie: doprecyzowano...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 25.11.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 11/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

NABÓR nr 11/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej – aktualizacja z dnia 05.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w...

KOMUNIKAT W RAMACH NABORÓW 2/2021 ORAZ 8/2021 (obowiązuje od 06.08.2021r.)

LGD Szlak Tatarski oraz Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 27.07.2021 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1  Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat w ramach naboru 8/2021 obowiązujący od dnia 14.06.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania oraz oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik...

Nabór nr 8/2021 Przedsięwzięcie 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej – aktualizacja z dnia 06.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Osi Priorytetowej...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz 2/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 09.03.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. W przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną w treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i  nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i...

Komunikat do naboru 5/2020, 8/2020, 14/2020, 16/2020, 19/2020, 20/2020 obowiązujący od dnia 17.12.2020 r.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej zmianie uległ Załącznik nr 5 do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie. Uzasadnienie zmiany: uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 170/2851/2020 z dnia 17.12.2020 r. zmieniającą uchwałę w...

Nabór nr 2/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – aktualizacja z dnia 06.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALZIOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.4.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej, 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: − 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w...