Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji w ramach Poddziałania 19.2

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie: A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla: podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia); tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub...

Sprawozdania z realizacji projektów – formularz ankiety monitorującej

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b, udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura LGD wypełniony, podpisany formularz, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz można wypełnić i przesłać w formie elektronicznej lub w formie papierowej dostarczyć osobiście do siedziby Biura LGD. Zebrane informacje...