W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wchodzi od 3 do 5 członków.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

DO POBRANIA:

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski