Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Uroczysko Kamienica”

Tytuł: Wydanie książki pt. „Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana”

Okres realizacji operacji: 06.09.2012-28.02.2014

Wartość ogólna operacji: 21 200,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 16 960,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: dzięki przyznanej pomocy finansowej Fundacja „Uroczysko Kamienica” mogła wydać publikację pt. „Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana” autorstwa Pana Romualda Bujwickiego (ur. 1940 r.) od urodzenia związanego z powiatem sokólskim. Pan Romuald jako pasjonat historii tego obszaru prowadzi wieloletnie badania, których efektem było m.in. zebranie bogatego materiału na temat krzyży i przydrożnych kapliczek.

Wydana w ramach małego projektu publikacja, zawiera obszerną dokumentacje fotograficzną obiektów znajdujących się na terenie katolickiej parafii sokolańskiej (gm. Sokółka), majewskiej (gm. Sidra), hołodolińskiej (gm. Suchowola), chodorowskiej (gm. Suchowola), janowskiej (gm. Janów) i łubiańskiej oraz prawosławnej parafii sokólskiej. W pierwszej części opracowania autor przybliża historie związane z powstaniem krzyży i kapliczek (zilustrowane ponad 190 zdjęciami) przy jednoczesnym zachowaniu chronologii ich wznoszenia i ukazaniu istotnych dla całego terenu powiatu sokólskiego zdarzeń historycznych, które inspirowały te fundacje (epidemie, epizootie, lata głodu, powstania, uwłaszczenie, czasy wojen, komasacje gospodarstw, fakty natury religijnej i inne). Druga część zawiera zilustrowany zdjęciami opis architektury 34 typowych krzyży żeliwnych, kutych i drewnianych. W ostatniej części książki znajduje się inwentarz przydrożnych krzyży i kapliczek wg miejscowości z podaniem m.in. czasu fundacji, intencji, fundatora, miejsca ustawienia.

Publikacja może posłużyć jako swoisty przewodnik turystyczny szlakiem zabytkowych i ważnych ze względów historyczno-kulturowych kapliczek oraz krzyży, przyczynia się do utrwalenia oraz promowania lokalnej twórczości artystycznej, rzemieślniczej, a zważywszy na osobę autora – także pisarskiej. Wydanie książki przysłużyło się budowaniu i rozwijaniu patriotyzmu lokalnego oraz promocji całego obszaru działania LGD Szlak Tatarski.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej:
Skip to content