Fiszka projektowa

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych. Obszar: Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem, walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Zachęcamy do składania fiszek....

Wyposażenie obiektów kulturalnych

Przedsięwzięcie obejmuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów i instytucji kultury (np. ośrodki kultury, świetlice, kluby wiejskie) Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Dnia 09 września 2017 r. weszła nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych....

Wsparcie powstania nowych miejsc noclegowych

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc noclegowych w istniejących i nowopowstających obiektach świadczących usługi noclegowe. Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Beneficjent: Osoba fizyczna, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia,....

Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego

Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) Przedsięwzięcie obejmuje inwestycje na zabytkowych obiektach sakralnych (np. kościoły, cerkwie, meczety, kaplice cmentarne) lub kultu religijnego (nagrobki, krzyże, kapliczki przydrożne, itp.) wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Wartość alokacji: 700 000,00 zł  Wysokość wsparcia: Pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc....

Wsparcie na rzecz rozwoju

Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych – nowopowstających i istniejących, w tym między innymi zakup niezbędnego wyposażenia, urządzeń, maszyn, remont i budowę budynków a także wszelkie działania szkoleniowe służące podnoszeniu kompetencji osób z obszaru LGD w szczególności osób defaworyzowanych . Wartość alokacji: 2 500 000,00 zł Wysokość....

Inkubatory przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie przewiduje budowę inkubatora przetwórstwa produktów lokalnych w postaci przedsiębiorstwa spożywczego, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub wprowadzania na rynek żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Wartość alokacji: 500 000,00 zł Wysokość wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 000,00 zł. Beneficjent: Osoba fizyczna, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma....

Inicjowanie i wspieranie współpracy

Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze turystycznej Przedsięwzięcie obejmuje projekty informacyjne i szkoleniowe z zakresu tworzenia sieci i nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze turystyki, wsparcie wprowadzenia na rynek wspólnej oferty turystycznej i jej funkcjonowania. Wartość alokacji: 100 000,00 zł Wysokość wsparcia: Pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów....

Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną

Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną Zakres wsparcia W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę nowej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej lub modernizację istniejącej infrastruktury (np. siłownie zewnętrzne, place zabaw, parkingi, oznakowanie szlaków turystycznych i budowa infrastruktury towarzyszącej). Wartość alokacji 400 000,00 zł Wysokość wsparcia 90%, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Dnia 09 września 2017 r. weszła....

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska Zakres wsparcia W ramach przedsięwzięcia organizowane będą wydarzenia promocyjne i informacyjne (np. szkolenia, warsztaty, eventy, imprezy kulturalne) wykorzystujące walory kulturowe obszaru oraz działania mające na celu ochronę środowiska i zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Wartość alokacji  300 000,00 zł  Wysokość wsparcia  90%, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% Dnia....

Budowa infrastruktury drogowej

Budowa infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji drogowych. Zakres wsparcia  Planowane wsparcie obejmuje  inwestycje w zakresie: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Wartość....