Konkurs na stanowisko pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika biurowego.

Zakres głównych obowiązków

 • obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenie materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu;
 • przygotowanie działań związanych z promocją projektu;
 • nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu;
 • prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu;
 • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu;
 • składanie sprawozdań kierownikowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań;
 • dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu;
 • logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu LGD i szkoleń;
 • pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • pożądane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE;
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z budżetowaniem projektów współfinansowanych z UE;
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych;
 • komunikatywność;
 • wiedza ogólna umiejętność zestawienia informacji.

Dodatkowe kompetencje i inne umiejętności:

 • znajomość Prawa Pracy;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Dane identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00 w terminie od dnia 19 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2013 roku do godz. 16:00.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:

 • niekompletne;
 • nadesłane drogą elektroniczną;
 • złożone po wyżej określonym terminie.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski (www.szlaktatarski.org.pl). Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 85 711 50 50.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: