Konkurs na Koordynatora Projektu Współpracy

baner_logowki_szlak_tatarsk

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poszukuje koordynatora projektu współpracy pt. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy  w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.                      

Zakres głównych obowiązków:
– obsługa administracyjna i organizacyjna projektu, zabezpieczenie materiałów niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu;
– przygotowanie działań związanych z realizacją i promocją projektu;
– nadzór nad pracą pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu;
– nadzór nad materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu;
– prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
– składanie sprawozdań Zarządowi LGD Szlak Tatarski z przebiegu realizacji poszczególnych działań;
– dbanie o terminowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie;
– zapewnienie prawidłowej i sprawnej organizacji wymiany informacji i dokumentów;
– stały monitoring osiąganych efektów oraz terminowe składanie sprawozdań LGD Koordynującej.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe;
– pożądane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
– znajomość procedur projektowych (w szczególności związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE);
– znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE;
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie aplikacji biurowych;
– komunikatywność;

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:
– list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
– dokumenty poświadczające staż pracy;
– oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.);

Dane identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Godzieńska 1, 16-100 Sokółka, Tel. 85 711 50 50.
Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w dni robocze w godz. 08:00-16:00, w terminie od 20 stycznia 2014 r. do 29 stycznia 2014 r. do godz. 16:00.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:
– niekompletne;
– nadesłane drogą elektroniczną;
– złożone po wyżej określonym terminie.

Informacje o zatrudnieniu:
– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
– zatrudnienie na okres 6 miesięcy.

Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem Tel. 85 711 50 50.

DO POBRANIA: Ogłoszenie o konkursie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: